Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

4236 f626 390

March 09 2017

2881 06c3 390
Reposted frommslexi mslexi viatirelesrideaux tirelesrideaux

March 07 2017

February 22 2017

7318 84af 390
no właśnie, dlaczego ?
5571 03e0 390
Reposted frommittland mittland viatirelesrideaux tirelesrideaux

May 26 2015

9651 761f 390

May 03 2015

Solitude | via tumblr this is love
Reposted fromweightless weightless viawisniowysad wisniowysad
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse

May 02 2015

April 29 2015

April 27 2015

April 26 2015

6528 a75e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad
Reposted fromnokturnal nokturnal viawisniowysad wisniowysad

April 23 2015

2087 fb14 390

April 21 2015

7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viatirelesrideaux tirelesrideaux
0021 ea75 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl